Prawo do aborcji: biskupi nie mogą ignorować prawa międzynarodowego!

Stanowczy głos organizacji społecznych broniących świeckości: Komunikat prasowy. Warszawa, 21 lutego 2022 r. Na zdjęcju Karta Praw Podstawowych UE

­­­Prawo do aborcji: biskupi nie mogą ignorować prawa międzynarodowego!

Prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował, aby włączyć prawo do aborcji do Karty Praw Podstawowych UE, wobec czego Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) wydała oświadczenie, w którym wyraża swój sprzeciw – https://www.comece.eu/eu-bishops-reply-to-president-macron-there-is-no-recognized-right-to-abortion-in-european-or-international-law/. Stwierdza w nim, że „prawo do aborcji nie zostało uznane w prawie europejskim ani międzynarodowym”. Nie jest to prawdą. COMECE opiera swoje oświadczenie na błędnym rozumieniu prawa międzynarodowego. Europejska Sieć Laicka, w Polsce reprezentowana przez Kongres Świeckości, zwraca uwagę na ważne zmiany, które zostały wprowadzone do prawa międzynarodowego w ostatnich dziesięcioleciach, które zupełnie przeczą opinii reprezentantów kościoła.

Konwencja ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) wymaga od Państw-Stron, w tym wszystkich członków Unii Europejskiej. „wyeliminowania dyskryminacji kobiet w dziedzinie opieki zdrowotnej w celu zapewnienia, na zasadzie równości mężczyzn i kobiet, dostępu do usług opieki zdrowotnej, w tym usług związanych z planowaniem rodziny”. Postanowienie to oznacza, że państwa muszą zapewnić sprawny dostęp do usług związanych z planowaniem rodziny, a w szczególności do zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w ogóle. Ponadto, w prawie międzynarodowym ugruntowane jest, iż naruszenia zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego takie jak m.in. kryminalizacja aborcji, odmowa lub opóźnianie dostępu do bezpiecznego przerywania ciąży i/lub opieki po-aborcyjnej, przymuszanie do kontynuacji ciąży oraz złe traktowanie kobiet i dziewcząt poszukujących informacji na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego są formami przemocy uwarunkowanej płcią.

Organy wyspecjalizowane ONZ wyjaśniły również, że niezapewnienie usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, takich jak aborcja, jest formą dyskryminacji kobiet. Realizacja prawa kobiet do ochrony zdrowia wymaga usunięcia wszelkich barier w dostępie do usług medycznych, edukacji i informacji, w tym w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Oznacza to, między innymi, obowiązek podjęcia środków w celu zapewnienia kobietom dostępu do usług innych lekarzy lub placówek służby zdrowia w przypadku, gdy stosowana jest klauzula sumienia. (Sygnatury:  CAT/C/POL/CO/7., E/C.12/POL/CO/6., CCPR/C/POL/CO/7., CEDAW/C/POL/CO/7-8., CRC/C/POL/CO/3-4., CRPD/C/POL/CO/1., CEDAW/C/GC/35., CCPR/C/GC/36.)

Potwierdzenie prawa do aborcji przez Unię Europejską byłoby zatem ważnym krokiem w kierunku skutecznego urzeczywistnienia równości płci, która jest jedną z jej podstawowych zasad.

Integracja europejska jest projektem niezależnym od jakiejkolwiek religii. Tylko świecka Europa będzie w stanie zagwarantować prawa podstawowe, równość i jedność wszystkich swoich obywateli.

Komunikat pracowy ESN osnośnie stanowiska COMECE – do pobrania:

Kontakt:

Stowarzyszenie Kongres Świeckości

biuro@kongresswieckosci.pl