Apel

APEL ŚRODOWISK LAICKICH PRZECIWKO POSTĘPUJĄCEJ KLERYKALIZACJI PAŃSTWA

Zwracamy się z apelem do wszystkich współobywateli, środowisk opiniotwórczych i kulturotwórczych, organizacji społecznych i politycznych o zdecydowany sprzeciw wobec postępującej klerykalizacji kraju. Z najwyższym zaniepokojeniem obserwujemy oddawanie przez władze państwowe kolejnych obszarów życia społecznego i publicznego pod wpływ Kościoła katolickiego.

Postępująca klerykalizacja systemu edukacji, opieki społecznej i zdrowotnej, nauki i kultury oraz ceremoniału państwowego, a także natrętne umieszczanie symboli religijnych w instytucjach i urzędach państwowych zmierzają do podporządkowania wszystkich sfer działalności państwa i aktywności jego obywateli regułom i rytuałom wyznania katolickiego. Stanowi to niedopuszczalną ingerencję w prawa i wolności obywatelskie, w szczególności w prawa kobiet oraz mniejszości seksualnych, narodowych, etnicznych i religijnych, zagwarantowane obowiązującymi normami prawa krajowego, a także uznawanymi przez Polskę standardami międzynarodowymi. Ogromne natężenie tych niepokojących zjawisk i konsekwencja władzy w ich wprowadzaniu tworzą wrażenie, że mamy tu do czynienia z próbą przekształcania Polski w jakąś formę państwa wyznaniowego.

Uważamy, że państwo nie powinno angażować się w zaspokajanie roszczeń Kościoła do wyłączności w kształtowaniu wyobraźni, moralności i edukacji społeczeństwa. Konfesyjnie zdefiniowany system wartości nie może być narzucany zróżnicowanemu światopoglądowo społeczeństwu, ponieważ oceny moralne dokonywane z tak jednowymiarowej perspektywy są krzywdzące dla wszystkich, którzy podstawy etyczne swojego życia opierają na równie mocnych, choć innych niż wyznaniowe podstawach.

Nachalne utożsamianie polskości z wyznaniem katolickim i towarzysząca temu niechęć władzy wobec osób innych wyznań oraz osób bezwyznaniowych wyklucza liczne grupy społeczne z uczestnictwa w życiu publicznym i przyczynia się do powstawania niebezpiecznych dla spójności państwa, rozrywających tkankę społeczną antagonizmów. Z oburzeniem obserwujemy, jak będąca u władzy partia bez skrupułów korzysta z rozległej pomocy ze strony hierarchów Kościoła Katolickiego, który chętnie przyjął rolę politycznego gracza – sojusznika i faktycznego, choć nieformalnego koalicjanta rządzącej obecnie formacji politycznej, za wspieranie której uzyskuje ogromne korzyści materialne pochodzące z środków publicznych oraz uregulowania prawne pozwalające na dalsze nieskrępowane poszerzanie jego wpływu.

Tylko integracja wysiłków różnych środowisk pozwoli na zabezpieczenie naszego państwa przed dewastującym wpływem upolitycznionego religijnego fundamentalizmu. Wzywamy do poparcia organizowanego przez nas Kongresu Świeckości, którego celem jest utworzenie trwałej platformy debaty na temat relacji państwo–Kościół oraz roli religii w życiu społecznym i sprawach publicznych, promocja świeckości państwa, a także przeciwdziałanie patologiom wynikającym z powiązań kościołów i związków wyznaniowych, w szczególności Kościoła katolickiego, z polityką i politykami.

DO NASZEGO APELU PRZYŁĄCZYLI SIĘ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

 • Stowarzyszenie Polska Laicka
 • Fundacja Wolność od Religii
 • Koalicja Ateistyczna
 • Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego
 • Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów
 • Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo – Racjonalistycznej
 • Stowarzyszenie Kongres Kobiet
 • Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska
 • Stowarzyszenie Tarcza
 • Polskie Towarzystwo Humanistyczne
 • Stowarzyszenia Stop Stereotypom
 • Stowarzyszenie Równość i Nowoczesność
 • Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 • Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego
 • Fundacja „Nie lękajcie się”

PARTIE POLITYCZNE

 • Socjaldemokracja Polska
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej
 • Wolność i Równość
 • Zieloni
 • Partia Razem
 • Inicjatywa Feministyczna

INICJATYWY SPOŁECZNE

 • Inicjatywa Polska
 • Ogólnopolski Strajk Kobiet
 • Inicjatywa Etyka w Szkole
 • Inicjatywa Świecka Szkoła
 • Klub „Lewaka” w KOD
 • Świecka Polska
 • Grupa Femini Berlin / Polska
 • Manifest Wolnej Polki
 • Łódzka Koalicja na Rzecz Jawności

ŚRODOWISKA OPINIOTWÓRCZE

Krytyka Polityczna

Liberte!

Kluby Liberalne

Res Humana

A TAKŻE

 • prof. Małgorzata Kowalska – Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
 • prof. Magdalena Środa – Zakład Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Kongres Kobiet
 • dr hab. Wojciech Krysztofiak – Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
 • prof. Jan Hartman – Zakład Filozofii i Bioetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • prof. Tadeusz Bartoś – Akademia Humanistyczna w Pułtusku
 • Piotr Ibrahim Kalwas – pisarz
 • prof. Adam Chmielewski – Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Szef wrocławskiego biura do spraw Europejskiej Stolicy Kultury 2016
 • Piotr Szwajcer – wydawca, tłumacz, członek kierownictwa Niezależnej Oficyny Wydawniczej, współzałożyciel wydawnictwa CiS
 • Tomasz Jastrun – poeta, prozaik, eseista, felietonista, krytyk literacki, autor książek dla dzieci, długoletni współpracownik paryskiej „Kultury”
 • Światosław Florian Nowicki – filozof, tłumacz i komentator Hegla, publicysta dwumiesięcznika „Gnosis”
 • prof. Jan Hertrich-Woleński – Wydział Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • mec. Ryszard Kalisz
 • prof. Danuta Waniek – Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Krzysztof Pieczyński – aktor i pisarz
 • Robert Biedroń – prezydent Słupska, polityk, działacz społeczny wspierający osoby nieheteronormatywne
 • Wanda Nowicka – działaczka społeczna, feministka, polityczka, wicemarszałkini Sejmu VII kadencji
 • Jacek Dehnel – pisarz
 • Krystyna Kofta – pisarka i felietonistka
 • prof. Monika Płatek – doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego
 • Paweł Hajncel – artysta-performer „Człowiek Motyl”
 • Józef Hen – pisarz, publicysta, dramaturg, scenarzysta
 • Piotr Rosiński – grafik, krytyk sztuki, znawca komiksu