Kongres Świeckości

APEL ŚRODOWISK LAICKICH PRZECIWKO POSTĘPUJĄCEJ KLERYKALIZACJI PAŃSTWA

Zwracamy się z apelem do wszystkich współobywateli, środowisk opiniotwórczych i kulturotwórczych, organizacji społecznych i politycznych o zdecydowany sprzeciw wobec postępującej klerykalizacji kraju. Z najwyższym zaniepokojeniem obserwujemy oddawanie przez władze państwowe kolejnych obszarów życia społecznego i publicznego pod wpływ Kościoła katolickiego.

Postępująca klerykalizacja systemu edukacji, opieki społecznej i zdrowotnej, nauki i kultury oraz ceremoniału państwowego, a także natrętne umieszczanie symboli religijnych w instytucjach i urzędach państwowych zmierzają do podporządkowania wszystkich sfer działalności państwa i aktywności jego obywateli regułom i rytuałom wyznania katolickiego. Stanowi to niedopuszczalną ingerencję w prawa i wolności obywatelskie, w szczególności w prawa kobiet oraz mniejszości seksualnych, narodowych, etnicznych i religijnych, zagwarantowane obowiązującymi normami prawa krajowego, a także uznawanymi przez Polskę standardami międzynarodowymi. Ogromne natężenie tych niepokojących zjawisk i konsekwencja władzy w ich wprowadzaniu tworzą wrażenie, że mamy tu do czynienia z próbą przekształcania Polski w jakąś formę państwa wyznaniowego.

Uważamy, że państwo nie powinno angażować się w zaspokajanie roszczeń Kościoła do wyłączności w kształtowaniu wyobraźni, moralności i edukacji społeczeństwa. Konfesyjnie zdefiniowany system wartości nie może być narzucany zróżnicowanemu światopoglądowo społeczeństwu, ponieważ oceny moralne dokonywane z tak jednowymiarowej perspektywy są krzywdzące dla wszystkich, którzy podstawy etyczne swojego życia opierają na równie mocnych, choć innych niż wyznaniowe podstawach.

Nachalne utożsamianie polskości z wyznaniem katolickim i towarzysząca temu niechęć władzy wobec osób innych wyznań oraz osób bezwyznaniowych wyklucza liczne grupy społeczne z uczestnictwa w życiu publicznym i przyczynia się do powstawania niebezpiecznych dla spójności państwa, rozrywających tkankę społeczną antagonizmów. Z oburzeniem obserwujemy, jak będąca u władzy partia bez skrupułów korzysta z rozległej pomocy ze strony hierarchów Kościoła Katolickiego, który chętnie przyjął rolę politycznego gracza – sojusznika i faktycznego, choć nieformalnego koalicjanta rządzącej obecnie formacji politycznej, za wspieranie której uzyskuje ogromne korzyści materialne pochodzące z środków publicznych oraz uregulowania prawne pozwalające na dalsze nieskrępowane poszerzanie jego wpływu.

Tylko integracja wysiłków różnych środowisk pozwoli na zabezpieczenie naszego państwa przed dewastującym wpływem upolitycznionego religijnego fundamentalizmu. Wzywamy do poparcia organizowanego przez nas Kongresu Świeckości, którego celem jest utworzenie trwałej platformy debaty na temat relacji państwo–Kościół oraz roli religii w życiu społecznym i sprawach publicznych, promocja świeckości państwa, a także przeciwdziałanie patologiom wynikającym z powiązań kościołów i związków wyznaniowych, w szczególności Kościoła katolickiego, z polityką i politykami.

Pobierz tekst Apelu w formacie PDF:

apel.pdf


Warszawa, marzec 2017 roku
Komitet Organizacyjny Kongresu Świeckości w składzie:
Agnieszka Banaszkiewicz
Max Bojarski
Andrzej Dominiczak
Piotr Jakubczyk
Tomasz Kalbarczyk
Dariusz Kędziora
Elżbieta Malka
Piotr Musiał
Tadeusz Nowak
Jerzy Michał Olsienkiewicz
Monika Przyborowska
Bożena Przyłuska
Zbigniew P. Szczęsny
Andrzej Wendrychowicz
Mirosław Woroniecki
Dorota Wójcik
Daniel Wróblewski